Magyar | English  
 
Po stopách Vámbéryho 
 
 
Ak by sa podarilo dosiahnuť rozsiahlu akceptáciu dunajskostredského virtuálneho centra zo strany vedcov žijúcich ďaleko od seba, malo by to veľký význam pre celú európsku orientalistiku

Po stopách Vámbéryho – a ďalej...
HIZSNYAI ZOLTÁN


Občianske združenie Vámbéry si vytýčilo nové, ambiciózne ciele, a teraz nastali personálne zmeny aj v jeho vedení. Valné zhromaždenie združenia si nedávno zvolilo za predsedu profesora Györgya Hazaiho, známeho maďarského orientalistu a turkológa, miesto riaditeľa združenia zastáva jeho bývalý predseda, Gyula Hodossy. S ním sme sa porozprávali.

Prečo boli nutné tieto zmeny, a čo prinášajú v živote organizácie?

Keď sme založili Občianske združenie Vámbéry, v prvom rade sme chceli oboznámiť obyvateľov Dunajskej Stredy životom a dielom Ármina Vámbéryho, čo znamenalo najmä osvetovú a organizačnú činnosť. Neskôr sa vynorila aj požiadavka, aby sme sa podujali aj na skúmanie Vámbéryho diela, čo je však už vedeckou prácou. Teraz, keď sme sa k tomu dostali, bolo celkom prirodzené, aby sme sa zaoberali aj výskumom Východu, teda tými oblasťami, ktorými sa zapodieval aj samotný Vámbéry. Obyčajná civilná organizácia však samozrejme nie je schopná zabezpečovať podmienky k vedeckej činnosti, preto sme si mysleli, že by sme mali Občianske združenie Vámbéry trochu pretransformovať. Prvým a najdôležitejším efektom premeny bolo, že profesor György Hazai prijal našu ponuku, aby sa stal predsedom združenia. Je to pre nás veľká česť, pretože je jedným z najväčších postáv súčasnej európskej orientalistiky. Keď on je ochotný nás podporovať, to v každom prípade pomôže celej veci, a tým pravdepodobne aj odborná obec prijme Občianske združenie Vámbéry ako vedeckú dielňu. Ďalej sme dospeli k záveru, že činnosti súvisiace s vedeckým bádaním by sme mali v združení vykonávať v osobitnom organizačnom rámci. Preto sme si vytvorili Vámbéryho vedecké kolégium, ktorého predsedom sa stal profesor István Vásáry, tajomníkom Mihály Dobrovits. Obidvaja sú univerzitní pedagógovia a už dávno sa zaoberajú orientalistikou, popri Györgyovi Hazaim sa veľmi veľa ustávali pre odhalenie Vámbéryho životného diela.

Kto bude členom Kolégia? Počítate aj s vedcami iných národov?

Členovia Kolégia budú bádatelia, ktorí aj doteraz sa zúčastnili našej činnosti. Ide minimálne o tucet vedcov, a to nielen z Maďarska, ale aj z Anglicka, Ruska, Turecka a zo Slovenska. V rámci Kolégia sa rozdelia úlohy, ktorých je neúrekom, bude sa koordinovať výskum a vzájomné oboznámenie jednotlivých dielní s výsledkami, teda budú sa organizovať konferencie a budeme sa usilovať, aby sme výsledky výskumu zverejnili v čo najširšom okruhu. Vo vydavateľstve Lilium Aurum sme už vytvorili dve edície. V jednej uverejňujeme diela Vámbéryho a práce napísané o Vámbérym; k súčasnej konferencii sme vydali zväzok predstavujúci jeho perzské cesty. V druhej edícii, v ktorej doteraz uvideli svetlo sveta dve knihy, vychádzajú materiály z Vámbéryho konferencií. Zdá sa nám, že tieto dve série kníh sú vhodné aj na to, aby sme v nich neskôr vydali aj rukopisy pozbierané vo Vámbéryho vedeckom kolégiu. A to nielen v maďarskom jazyku; chceli by sme dosiahnuť, aby maďarské práce vyšli aj v angličtine, a naopak, po anglicky vytvorené diela boli zverejnené aj v maďarčine. Ak sa nám to podarí naplniť, Vámbéryho vedecké kolégium sa perspektívne môže stať dôležitou vedeckou dielňou európskej orientalistiky.

Centrum teda bude v Dunajskej Strede, ale členovia kolégia žijú ďaleko od seba. Akým spôsobom budú v kontakte?

V prvom rade samozrejme prostredníctvom elektronickej pošty, teda Dunajská Streda bude iba akýmsi virtuálnym strediskom organizácie. Aj keď konferencie sa budú konať tu, a tu budú vydávané aj knihy. Mimochodom na mnohých európskych univerzitách existujú katedry orientalistiky, a okrem vzdelávania všade prebieha aj výskumná činnosť, ale vzájomná komunikácia je ojedinelá a sporadická. Pritom by bolo potrebné zladiť jednotlivé výskumné plány, čo by bolo prospešné pre každého. Ak by sa nám teda podarilo dosiahnuť rozsiahlu akceptáciu tohto virtuálneho centra zo strany vedcov žijúcich ďaleko od seba, ak by videli, že sa tu oplatí prihlásiť sa, malo by to veľký význam pre celú európsku orientalistiku. Je v každom prípade povzbudzujúce, že doterajšie Vámbéryho konferencie sledovala aj odborná verejnosť, a už doposiaľ sa viacerí prihlásili, aby nás požiadali o rôzne informácie alebo o niektoré rukopisy diel. Chceli by sme teda v organizovanej forme uspokojiť už existujúcu potrebu.

Orientalistika je mimoriadne široký pojem. Zahrňuje veľa oblastí od kultúrnej antropológie po etnografiu, od skúmania náboženstva po jazykovedné disciplíny a sociografiu. Bude sa koordinačná činnosť špecializovať na niektorú z nich?

Nie. Orientalistika, a teda aj naša činnosť musí byť pestrou, pretože cieľom je, čo je dôležité aj pre integrujúcu sa Európu, aby sme z čo najväčšieho počtu hľadísk a čím podrobnejšie spoznali túto časť sveta. Bez interdisciplinárneho nazerania je to nepredstaviteľné. Dokonca z geografického hľadiska aj Východ je nezvyčajne rozsiahly pojem, my ho však nemienime zúžiť iba na oblasti, ktoré Vámbéry kedysi pochodil. Našim heslom by mohlo byť aj nasledovné: po stopách Vámbéryho – a ďalej...