Alapszabály

I. A Társulás neve és székhelye

A polgári társulás neve: Vámbéry Polgári Társulás, Občianské združenie Vámbéryho, Vámbéry Civic Association.
Székhelye: 929 01 Dunaszerdahely, Kukucin u. 459

II. Jogi helyzete

A Vámbéry Polgári Társulás természetes személyek társulásaként működik

III. Tevékenységi területe

A Vámbéry Polgári Társulás nonprofit szervezetként forrásait a megjelölt célok érdekében hasznosítja. Ezek a következők:

 1. Vámbéry Ármin világhírű utazó szellemi örökségének ápolása, bemutatása az utókor számára
 2. Klubtevékenység szervezése különféle témákban, például irodalmi klubok, vállalkozói klub, gazdakör, nőegylet stb.
 3. Művelődési tevékenység, különös tekintettel a kisebbségi kultúrára
 4. A polgári társadalom fejlesztése, Dél-Szlovákia lakossága polgári tudatának emelésére szolgáló projektumok megvalósítása

IV. Tagság

A társulás tagjaivá természetes és jogi személyek válhatnak, amennyiben azonosulnak a kitűzött célokkal. Az új tagok belépéséről a tagsági gyűlés dönt.

V. A tagok jogai és kötelességei

A tagok jogai:

 • részt venni a társaság munkájában és arról megfelelően tájékozódni
 • szavazni a társaság ügyeiről, a társaság szerveibe választani és választódni

A tagok kötelezettségei

 • részt vállalni a társaság tevékenységéből
 • betartani a társaság alapszabályát és kötelező érvényű határozatait
 • időben és rendszeresen fizetni a tagdíjat


VI. A tagság megszűnése

A Vámbéry Polgári Társulás-beli tagság megszűnik:

 • a tag kilépésével írásbeli nyilatkozat alapján
 • kizárással a tagok 3/5-ös döntése alapján
 • a jogi személyiségű szervezet megszűnésével

A kilépett vagy kizárt tagnak nincs joga sem a tagdíjak visszatérítésére, se részesedésre a társulás tevékenységével szerezett vagyonból.

VII. A társulás szervei, szervezeti felépítése

A Társulás a következő szervekkel rendelkezik:

 1. tagggyűlés
 2. igazgatótanács
 3. felügyelőtanács
 1. Taggyűlés
  A Társulás legmagasabb szerve. Az elnök hívja össze, évente legalább egyszer ülésezik. A következő döntésekre jogosult:
  Az alapszabály megváltoztatása a jelenlévők 3/5-ös többségével
  a társulás tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló, illetve a felügyelőbizottság jelentésének megtárgyalása
  az elnök és alelnök megválasztása
  az öttagú igazgatótanács megválasztása
  a háromtagú felügyelőtanács megválasztása
  az éves tagdíjak megállapítása
  a Társulás megszüntetése

  A taggyűlés határozatképtelensége esetén az igazgatótanács egy hónapon belül újabb időpontot jelöl ki. Szükség esetén rendkívüli taggyűlésre is sor kerülhet, erre javaslatot tehet:
  az elnök
  a tagok legalább egyharmada
  a felügyelő-bizottság
  A rendkívüli taggyűlést az ilyen irányú igény bejelentésétől számított egy hónapon belül össze kell hívni.
   
 2. Igazgatótanács
  A Vámbéry Polgári Társulás igazgatótanácsát az elnök, az alelnök és három tag alkotja. Tevékenységét az elnök irányítja, a tanács feladata a társulás tevékenységével kapcsolatos operatív kérdések rendezése, illetve a taggyűlés által meghatározott jogkörök ellátása. A tanács szavazattöbbséggel nevezi ki az ügyvezető igazgatót.
   
 3. Felügyelő-bizottság
  A felügyelő-bizottság a Társulás tevékenységét ellenőrzi. Tagjait a taggyűlés nevezi ki és hívja vissza. Három tagja van, akik elnököt választanak. Az elnök irányítja a bizottság munkáját és hívja össze az üléseit. A felügyelőbizottság jogosult a Társulás valamennyi anyagába való betekintésre. Köteles megvizsgálni a számlákat és véleményezni az előző év gazdálkodását.

A Társulás képviselői:

 1. tiszteletbeli elnök
 2. elnök
 3. alelnök
 4. ügyvezető igazgató
 5. a tanács által megbízott személyek, a meghatalmazásuk mértékében
 1. Tiszteletbeli elnök – Az Alapszabály és a Vámbéry Polgári Társulás céljaival összhangban képviseli a Társaságot a széles körű nyilvánosság előtt. Jogában áll hozzászólási joggal részt venni a Társulás különböző szintű gyűlésein.
 2. Elnök
  Összehívja a taggyűléseket és az igazgatótanács üléseit. Irányítja az igazgatótanács munkáját, javaslatot tesz az ügyvezető igazgató személyére. Képviseli a szervezetet a társasági életben.
   
 3.  Alelnök
  Teljes mértékben helyettesíti az elnököt.
   
 4.  Ügyvezető igazgató
  A Társulás statutáris képviselője. Munkáját az igazgatótanács által meghatározott munkakör szerint végzi. Irányítja a társulás tevékenységét, a taggyűlésnek beterjeszti az éves tevényeségről szóló beszámolót.
 5.  Meghatalmazott személyek

  A többi tag az ügyvezető igazgató által meghatározott módon jogosult fellépni a Társaság nevében.

VIII. Szavazási feltételek

Amennyiben az másként nincs meghatározva, a döntéseket a jelenlévők egyszerű többségi szavazatával hozzák.


IX. Gazdálkodási szabályok

A Társulás gazdálkodása a hatályos szabályok alapján történik. A Társulás vagyona a szervezet gazdálkodásának biztosítására szolgál. Felhasználásáról a taggyűlés dönt. A Társulás saját számlával rendelkezik.


X. Gazdálkodási szabályok

A gazdálkodás a jóváhagyott költségvetés alapján történik. A Társulás ingó és ingatlan vagyonnal rendelkezik. A vagyon tagdíjakból, természetes személyek ajándékaiból, illetve jogi személyektől származó dotációkból és grantokból áll. A saját tevékenységből származó haszon csak a Társulás céljai megvalósítása érdekében használható fel.

XI. A Társulás felszámolása

A Társulás felszámolásáról a tagsági gyűlés dönt a VII. fejezetben meghatározott módon. A gyűlés kinevezi a felszámolóbiztost és a hatályos jogszabályokkal összhangban meghatározza a felszámolás módját is. Az igazgatótanács köteles a felszámolás tényét 15 napon belül bejelenteni a Belügyminisztériumnak.

XII. Záró rendelkezések

A Társulás tevékenységét az igazgatótanács által jóváhagyott belső szabályozók határozzák meg. A Társulás a belügyminisztériumban vezetett nyilvántartásba való vétel napján jön létre.


Dunaszerdahely, 2000.szeptember 5.