Vámbéry periodikumokban közzétett cikkei, tanulmányai

 1. A belgrádi és Magyar-országi győzedelmekről. Pecsevi török történetíróból In: Új Magyar Múzeum 2. k. Pest, Emich G. 1859. 848, 836 o.
 2. A belgrádi és magyarországi győzedelmekről, Pecsevi török történetíróból fordítva. In: Új Magyar Múzeum 1870. 418. o.
 3. A csuvasokról. In: Értekezések a nyelv és széptudományok köréből. Budapest, MTA 1883. 50.o.
 4. A dél-szibériai török fajok szépirodalmáról. Radloff Vilmos német orientalista kiadványainak ismertetése. In: Nyelvtudományi Közlemények. 1867.
 5. A hunok és avarok nemzetisége. In: Értekezések a nyelv és széptudományok köréből. Budapest, MTA 1881. 33. o.
 6. A keleti török nyelvről. In: Értekezések a nyelv és széptudományok köréből. Budapest, MTA 1868. 18. o.
 7. A legújabb népvándorlási mozgalmak keleten. In. Népszerűsítő természettudományi előadások gyűjteménye. Budapest, Kiadja a Kir. M. Természettudományi Társulat 1881. 21.o.
 8. A magyarok eredete és a finnugor nyelvészet. Választ Budenz József bírálati megjegyzéseire. In: Értekezések a nyelv és széptudományok köréből. Budapest, MTA 1885. 74. o.
 9. A török-tatár nyelvek etymológiai szótára. In: Nyelvtudmonáyi Közlemények. XIII. kötet 1876.
 10. Bokharai khánság éjszaki határán létező sivatagok. In: Földrajzi Közlemények. 1789. 370. o.
 11. Csagatáj-magyar egybehasonlító kisszótár. In: Magyar Akadémiai Értesítő XIX. évf.
 12. Egy magyar perzsa követségről. In: Akadémiai Értesítő 1867. 57. o.
 13. Északi tatárok dalai. 34 tatár népdal fordítása és kommentárjai. In: Új Magyar Múzeum Budapest, 1860.
 14. Feridum bégnek szultáni okmányok gyűjtése. In: Erdélyi Múzeum Egylet Évkönyve Kolozsvár, 1859/61. 63 o.
 15. Hunyadi hat legnagyobb csatája. In: Magyar Történeti Tár Pest, (1863)
 16. Juszuf és Ahmed. Üzbég népi eposz khivai dialektusban. In: Keleti Szemle Budapest, 1911.
 17. Magyar és török-tatár szójegyzések. In: Nyelvtudományi Közlemények. VIII. köt. 1870.
 18. Mátyás követei Perzsiában. In: Mátyás király emlékkönyv. Kolozsvári szobrának leleplezése alkalmából szülővárosa, Kolozsvár szabad kir. város megbízásából szerk. Márki S. Budapest, Atheneum 19021. 316 o.
 19. Megnyitó beszéd és évi jelentés a Magyar Földrajzi Társulat 1873. jan.12-iki közgyűlésén. In: Földrajzi Közlemények 1873. 1. o.
 20. Mutatvány az eredeti török szólásmondásokból. In: Nyelvtani Közlemények I. kötet. Budapest, 1859.
 21. Pecsevi török történetíró leírása a mohácsi ütközetről. Vámbéry fordításai és kommentárjai. In: Új Magyar Múzeum Budapest, 1860.
 22. Reformképes-e Kelet? In: Ismeretterjesztő Társaság kiadványai 4. Budapest, Singer-Wolfner 1911. 15 o.
 23. A sivatagon. In: Budapesti Szemle. Új folyam 1865. 358. o.
 24. Szolimán zultán harmadik hadjárata. Pecsevi török történelmi kéziratból. In: Új Magyar Múzeum 1860. 294. o.
 25. Szolimán zultán negyedik hadjárata. Pecsevi után Vámbéry Ármin. In: Új Magyar Múzeum 1860. 348. o.
 26. Szolimán zultánnak a mohácsi ütközetnél nyert győzelmét hirdető levele. In: Hazánk. Pest, Heckenast G. 1858-60. 512 o.
 27. Szolimán zultánnak a mohácsi ütközetnél nyert győzelmét hirdető levele. Törökből fordította Vámbéry Á. In: Hazánk. Pest, 1860. 195 o.
 28. Tarikhi Engerusz, azaz Magyarország története czímű török kézirat ismertetése. In: Magyar Akadémiai Értesítő. A philosophiai törvény és történettudományi osztályok közlönye. Pest, Emich G. 1860. 360 o.
 29. Tekesz-völgy és Muzart szorosút. In. Földrajzi Közlemények 1873. 225 o.
 30. Timur és udvara. In: Budapesti Szemle. 1873. 135 o.
 31. 1829. dec. 5. Fordítása annak a levélnek, melyet Bethlen Gábor magyar király a fővezérhez intézett. In: Erdélyi Múzeum Egylet Évkönyve Kolozsvár 1859/61. 67 o.
 32. 1827.máj. 24. Fordítása azon levélnek, melyet Bethlen Gábor magyar király Murteza pasához, a budai helytartóhoz küldött. In: Erdélyi Múzeum Egylet Évkönyve 1859/61. 35 o.
 33. Török történeti irodalomról. In: Magyar Tudományos Akadémia Értesítő – Nyelv és Széptudományi Osztály Közlönye Budapest 1861-1862. 87. o. In: Budapesti Szemle 1861. 112 o.