A Vámbéry Tudományos Kollégium szabályzata

A Vámbéry Tudományos Kollégium (továbbiakban: Kollégium) alapítója a dunaszerdahelyi Vámbéry Polgári Társulás, amely egyúttal jogi és gazdasági hátteret is biztosít a Kollégiumnak

1. cikk
Általános meghatározások

 1. A Kollégium neve: Vámbéry Tudományos Kollégium
 2. A Kollégium székhelye: Kukučínova 459., 929 01 Dunajská Streda, Slovakia
 3. A Kollégium határozatlan időre alakult.

2. cikk
Küldetés és célok

 1. A Vámbéry Polgári Társulás (továbbiakban: VPT) olyan céllal alapította a Kollégiumot, hogy a VPT-n belüli tudományos és az azzal összefüggő publikációs munkának megfelelő szakmai, szakértői hátteret biztosítson.
 • A Kollégium főbb céljai:
 • a Vámbéry- és keletkutatással, illetve a rokon társadalomtudományok témaköreivel kapcsolatos kutatások támogatása és szervezése,
 • a Vámbéry- és keletkutatással, illetve a rokon társadalomtudományok témaköreiből tudományos és ismeretterjesztő előadások, konferenciák szervezése,
 • a Vámbéry- és keletkutatás, illetve a rokon társadalomtudományok témaköreinek területén szakmai kapcsolatok fenntartása hazai és külföldi szervezetekkel és szakemberekkel,
 • a Vámbéry-bibliográfia adatbázis folyamatos bővítése,
 • a Kelet-kutatással, illetve a rokon társadalomtudományok témaköreivel kapcsolatos adatbázisok kialakítása és folyamatos bővítése,
 • a Vámbéry Könyvek sorozat szerkesztőbizottságának összeállítása, illetve a kiadói terv összehangolása a köteteket megjelentető dunaszerdahelyi székhelyű Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadóval,
 • a Vámbéry Tanulmányok köteteinek sorozatában megjelenő Vámbéry- és keletkutatással, illetve a rokon társadalomtudományok témaköreivel kapcsolatos publikációs és kiadói tevékenység szakmai felügyelete és koordinálása.
 1. Céljainak megvalósítása érdekében a Kollégium együttműködési és társszervezeti szerződéseket köthet egyéb más tudományos szervezetekkel, egyesületekkel, kollégiumokkal, amelyek működésükben nem mondanak ellent sem a VPT, sem a Kollégium szabályzatával és az abban rögzített célokkal.

3. cikk
A Kollégium tagjai

 1. A Kollégium tagjai:
  a. rendes tagok,
  b. tiszteletbeli tagok
 1. A Kollégium rendes tagjává válhat mindenki, aki egyetért a Kollégium küldetésével, céljaival és bekapcsolódik ezek megvalósításába.
 2. A tagsági viszony a Jelentkezési lap aláírásával és a VPT és a Kollégium illetékes szerveinek aláírásával létesül. Feltétele továbbá legalább egy Vámbéry-konferencián való részvétel, illetve a konferencia kötetében cikk publikálása.
 3. A tagsági viszony megszűnik: a tag halálával, lemondással vagy a Kollégium elnökének javaslatára a VPT választmányának egyetértő, a tagság megszüntetéséről hozott határozata alapján, illetve ha a tag három egymást követő konferencián és taggyűlésen nem vesz részt, valamint a Vámbéry konferencia tanulmánykötetében cikket nem közöl.
 4. A Kollégium rendes tagjának joga és kötelessége bekapcsolódni a Kollégium céljainak megvalósításába, joga van javaslatot tenni a Kollégium elnöki posztjára; köteles a Kollégium Szabályzatát megtartani.
 5. Tiszteletbeli tag olyan személy lehet, aki jelentős mértékben hozzájárult a Kollégium küldetésének és céljainak megvalósításához. Felvételének módja azonos a rendes tagéval.
 6. A Kollégium tagjai hasonló célokat követő más tudományos egyesületek tagjaivá válhatnak, és ezekkel együttműködve segíthetik a Kollégium küldetésének és céljainak megvalósítását.

4. cikk
A Kollégium szervei

 1. A Kollégium szervei:
  a. elnök
  b. titkár
  c. taggyűlés
 1. A Kollégium elnöke
  A Kollégium elnökét a Kollégium tagjainak javaslatára a VPT választmánya választja négyéves időtartamra. A Kollégium elnöke újraválasztható.

A Kollégium elnöke

 • testesíti meg a Kollégiumot a külvilág számára, és a többi tudományos intézményekkel fenntartott kapcsolatokban,
 • irányítja a Kollégium tudományos munkáját, a megjelölt feladatok végrehajtásához szükséges kutatási-fejlesztési tevékenységet,
 • tartja a kapcsolatot a VPT választmányával a VPT igazgatóján keresztül,
 • javaslatot tesz a VPT igazgatójának a taggyűlés összehívására,
 • elnököl a taggyűlésen,
 • jóváhagyja a taggyűlés napirendjét,
 • a Kollégium taggyűlései közötti időszakban eljár a Kollégium képviseletében, ezen időszak alatti történéseiről – a soron következő ülésen – beszámol a Kollégiumnak,
 • javaslatot tesz a Kollégium titkárának személyére a VPT taggyűlésének,
 • jóváhagyja a titkár által összeállított munkatervet, és végső jóváhagyásra a VPT választmánya elé terjeszti,
 • mindent megtesz a Kollégium céljainak megvalósításáért és a taggyűlés határozatainak teljesítéséért,
 • jóváhagyja a rendes tag felvételét, és a tagság megszüntetését,
 • jóváhagyja a tiszteletbeli tagság odaítélését
 • javaslatot tesz a VPT választmányával egyetértésben a taggyűlésnek díj, illetve díjak alapítására és kiosztására,
 • javaslatot tehet a Kollégium megszűntetésére a VPT taggyűlésének.
 1. A Kollégium titkára
  A Kollégium titkárát a Kollégium elnökének írásbeli javaslatára a VPT választmánya választja négyéves időtartamra. A Kollégium titkára újraválasztható.

A Kollégium titkára

 • összeállítja a Kollégium munkatervét, majd jóváhagyása után irányítja annak megvalósítását,
 • kapcsolatot tart a Kollégium tagságával,
 • a Kollégium taggyűlései közötti időszakban eljár a Kollégium képviseletében, ezen időszak alatti történéseiről – a soron következő ülésen – beszámol a Kollégiumnak,
 • irányítja és felügyeli a Kollégium mindennapi munkáját, ügymenetét,
 • az elnök javaslatára összehívja a Kollégium taggyűlését,
 • az elnöknek javaslatot tesz a taggyűlés napirendjére,
 • napi munkakapcsolatot tart a VPT igazgatójával,
 • biztosítja a VPT és Kollégium közötti munkakapcsolatot,
 • teljesíti a Szabályzatból és a Kollégium céljaiból és munkatervéből eredő feladatait, feltéve, ha ezek a Kollégium Szabályzata vagy a taggyűlés döntése alapján nem a Kollégium más szerveinek kompetenciájába tartoznak.
 1. A Kollégiumban a tag tisztségét önkéntes alapon, díjazás nélkül látja el. Jogosult részt venni a Kollégium taggyűlésén és a Kollégium által szervezett minden más szakmai fórumon.
 1. A taggyűlés:
 • jóváhagyja a Kollégium Szabályzatának módosítását,
 • javaslatot tesz a Kollégium munkatervére,
 • meghallgatja és megvitatja az előző taggyűlés óta eltelt időszakról készült elnöki és titkári beszámolókat,
 • értékeli a Kollégium munkatervének teljesítését,
 • dönt a Kollégium más szervezetekben való tagságáról,
 • az elnök javaslatára díjat, illetve díjakat alapíthat és oszthat ki,
 • javaslatot tesz szavazás útján a Kollégium elnökének személyére a VPT választmányának.
 • javaslatot tehet a Kollégium megszűntetésére a VPT taggyűlésének.
 1. A taggyűlés legalább kétévente egyszer ülésezik. Az ülést az elnök javaslata alapján a VPT igazgatója hívja össze. A taggyűlés akkor határozatképes, ha a tagok többsége jelen van. Ha a taggyűlés meghirdetett kezdete után egy óra elteltével az ülésen nincs jelen a tagok többsége, az ülés a jelenlévők számától függetlenül határozatképessé válik. A taggyűlés döntéseit egyszerű szótöbbséggel (a jelenlevők felénél több igen szavazattal) hozza meg.

5. cikk
A Kollégium vagyona és gazdálkodása

A Kollégium a VPT égisze alatt működő tudományos társaság, amely mint nem önálló jogi személy, semmilyen vagyonnal nem rendelkezik, és semminemű gazdálkodási tevékenységet nem folytat.
A Kollégium munkájával kapcsolatos gazdasági hátteret teljes egészében a VPT biztosítja.

6. cikk
A Kollégium megszűnése

A Kollégiumot kizárólag a VPT taggyűlése szűntetheti meg. A megszűntetésre javaslatot tehet a VPT választmánya, a Kollégium taggyűlése és a Kollégium elnöke.

A Szabályzatot jóváhagyta a Kollégium alapítója nevében a Vámbéry Polgári Társulás taggyűlése Dunaszerdahelyen, 2005.szeptember 30.-án.

Hitelesítők:
Hazai György, a VPT elnöke
Hodossy Gyula, a VPT igazgatója
Liszka József, a VPT választmányának tagja
Szilvássy József, a VPT választmányának tagja